Community Shield

Community Shield

2023/2024

Round:

Arsenal Arsenal 1 Pen 4-1 1 Manchester City Manchester City