Community Shield

Community Shield

2018/2019

Round:

Chelsea Chelsea - Manchester City Manchester City