Community Shield

Community Shield

2021/2022

Round:

Leicester City Leicester City - Manchester City Manchester City