Community Shield

Community Shield

2019/2020

Round:

Liverpool Liverpool 1 Pen 4-5 1 Manchester City Manchester City