Community Shield

Community Shield

2022/2023

Round:

Liverpool Liverpool - Manchester City Manchester City