Amapaense

Amapaense

Brazil 2020

Round:

Santos AP Santos AP 3 - 1 Santana Santana

Trem Trem 0 - 0 São Paulo AP São Paulo AP

Macapá Macapá 0 - 1 Ypiranga AP Ypiranga AP
Macapá Macapá Cancelled Oratório Oratório