Amapaense

Amapaense

Brazil 2022

Santana Santana 1 - 5 Independente AP Independente AP
São Paulo AP São Paulo AP 0 - 6 Macapá Macapá

Oratório Oratório 5 - 2 Ypiranga AP Ypiranga AP

Trem Trem 0 - 1 Santos AP Santos AP