S. Aydarov 1
S. Aydarov
A. Gabaraev 55
A. Gabaraev
V. Rykov 4
V. Rykov
P. Alikin 3
P. Alikin
A. Voropaev 36
A. Voropaev
S. Dmitriev 14
S. Dmitriev
V. Adaev 96
V. Adaev
A. Gordyushenko 72
A. Gordyushenko
V. Morozov 9
V. Morozov
M. Maltsev 24
M. Maltsev
N. Goldobin 97
N. Goldobin
O. Smirnov 99
O. Smirnov

Futbol'noe pole 4 Akademiya Spartak im. F. Cherenkova (Moskva)

Futbol'noe pole 4 Akademiya Spartak im. F. Cherenkova (Moskva)