S. Ekramy 22
S. Ekramy
M. Saber 33
M. Saber
J. Encada 27
J. Encada
A. Sherif 31
A. Sherif
R. Hamroune 15
R. Hamroune
M. Hamada 14
M. Hamada
A. El Bahrawy 24
A. El Bahrawy
A. Bakri 3
A. Bakri
R. Sabri 8
R. Sabri
A. A. Aziz 2
A. A. Aziz
K. Sokari 28
K. Sokari
A. Ghouma 21
A. Ghouma
M. Sobhi 1
M. Sobhi

30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))

30 June Air Defence Stadium (al-Qāhirah (Cairo))